Lidmaatschap en contributie

Aanmelden nieuw lidmaatschap

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in de kantine of hieronder te downloaden.

 

Het volledig ingevulde machtigingsformulier met een recente pasfoto inleveren bij de leden administrateur Peter Blom, Monnetstraat 50, 6904LT Zevenaar. Het ingevulde formulier met gescande pasfoto mailen naar p.blom332@upcmail.nl kan ook.

 

In het aanmeldjaar wordt de contributie door het bestuur naar rato vastgesteld en dient dan, inclusief het inschrijfgeld van € 7,50 voor senioren en eventueel € 5,00 voor sleutelborg, te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL36 RABO 0327 9212 93 t.n.v. TV Lobith. Vanaf het 2e jaar wordt de contributie automatisch geïncasseerd.

 

Na betaling van de contributie ontvangt u een door de KNLTB aangemaakte ledenpas met bondsnummer, waarmee u een tennisbaan kunt afhangen. Met dit pasje kunt u ook deelnemen aan competities en toernooien. Deze ledenpas blijft geldig zolang u lid blijft van TVLobith.

 

Tevens krijgt u, indien gewenst, een sleutel waarmee het toegangshek en de kantine kan worden geopend. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de sleutel te worden ingeleverd en ontvangt u de borg van € 5,00 terug.


Download
Aanmeldformulier lidmaatschap TV Lobith
Downloaden, invullen, pasfoto bijvoegen en inleveren bij ledenadministratie.
Aanmeldformulier TV Lobith 2021.pdf
Adobe Acrobat document 144.2 KB

Zomerlid

Steeds vaker kregen we vragen over de mogelijkheid tot tennissen tijdens de zomerperiode. Veel sportverenigingen liggen in de maanden juni/juli en augustus stil terwijl er tijdens deze maanden wel volop getennist kan worden. TVLobith biedt daarom sporters de mogelijkheid van een zomer lidmaatschap, zodat ze hun conditie op peil kunnen houden en tevens kennis kunnen maken met de mooie tennissport. Voor € 40, - mag je dan in de maanden juni, juli en augustus tennissen bij onze vereniging. Uiteraard wel volgens de regels van onze vereniging (zie website).

 

Aanmeldformulieren voor het zomerlidmaatschap zijn te verkrijgen in de kantine of hieronder te downloaden. Na invulling het formulier inleveren bij de ledenadministratie of mailen naar p.blom332@upcmail.nl . Op het formulier ook aangeven of je een sleutel van het toegangshek/kantine wilt hebben. Borg voor de sleutel bedraagt € 5, -

Het contributiebedrag van € 40,- alsmede de sleutelborg van € 5,- (indien gewenst) graag gelijktijdig overmaken naar bankrekeningnummer NL36 RABO 0327 9212 93 t.n.v. TVLobith.

 

Na aanmelding en betaling krijg je een zomerpasje, alleen geldig voor de maanden juni, juli en augustus. Dit is geen KNLTB bondspasje en alleen te gebruiken voor het afhangen van een baan. Je kunt er dus geen competitie en/of toernooien in bondsverband mee spelen. Na afloop van het zomerlidmaatschap moet je de sleutel weer inleveren, waarna je de borg van 5 euro terugkrijgt.


Download
Aanmeldformulier Zomerlid
Aanmeldformulier zomerlid TV Lobith.pdf
Adobe Acrobat document 129.6 KB

Contributie

Het bestuur stelt in een Algemene Ledenvergadering de contributie voor het seizoen vast. De contributie wordt, m.u.v. het jaar van aanmelden, via een automatische incasso geïnd. Het incasso wordt eind januari afgeschreven. In uitzonderingsgevallen krijgt u in januari een contributiebrief met het verzoek het verschuldigde lidmaatschapsbedrag zo snel mogelijk over te maken. Bij niet tijdig betalen vervalt uw lidmaatschap en wordt u afgemeld bij bond. Nieuwe seniorleden betalen bij aanmelding eenmalig inschrijfgeld.

 

 

Tarieven lidmaatschap

 

Junioren tot 18 jaar                                                      speciale aktie

Junioren tussen de 18 en 21 jaar                         €   71,-

Uitwonende studenten                                            €   59,-

Senioren v.a. 21 jaar                                                € 125,-

Zomerlidmaatschap (juni, juli, augustus)           €   40,-    (geen bondspasje)

 

Inschrijfgeld (eenmalig):                                       €  7,50


Introductie niet-leden

Leden van TV Lobith hebben de mogelijkheid niet-leden te introduceren. Deze introductie is beperkt tot 3 x dezelfde persoon in een seizoen. Bijzondere situaties kunnen altijd voorgelegd worden aan het bestuur. Introducékaarten en het bijbehorende formulier zijn verkrijgbaar in de kantine en kosten € 2,50 per persoon meespelend met een lid van de vereniging.

 

Vul voordat U gaat spelen een introducéformulier in, laat deze op de bar liggen en hang de introducékaart op het afhangbord. Na het spelen stopt U het formulier, samen met het geld, in het kistje rechts achter de bar. De afhangkaart kan bij het kistje gelegd worden.

 

 

Niet leden die eens willen spelen kunnen de sleutel van het toegangshek opvragen bij Pauline van Buuren (zie contactpagina) tegen betaling van € 4,- per persoon.

 

Kort-seizoen leden

Als u ergens in het tennisseizoen lid wordt of het lidmaatschap opzegt, bepaalt het bestuur in een bestuursvergadering de hoogte van de contributie. 

 

Opzeggen lidmaatschap

Als U, om welke reden dan ook, het lidmaatschap wilt opzeggen,  moet U de ledenadministratie daarvan schriftelijk op te hoogte stellen. Afmelden per e-mail naar p.blom332@upcmail.nl kan ook. We vragen de leden nadrukkelijk om zich uiterlijk 15 januari af te melden, dit omdat na januari de bondsbijdrage voor de aangemelde leden door de KNLTB worden geïnd. Degene die dus zijn lidmaatschap wil opzeggen zonder verdere kosten, zal dit vòòr 15 januari moeten melden bij de ledenadministrateur. Na 15 januari afmelden kan uiteraard ook, maar dan brengen we € 30, - administratiekosten in rekening. Vindt de afmelding plaats na 1 april, dan wordt het contributiebedrag niet teruggegeven.

 

 


TV Lobith wordt gesponsord door:


Tennisvereniging Lobith    

Tennisbaan & Clubgebouw:

 

Hertog Eduardstraat 1

6915 XS  Lobith

Tel.: 0316 541136

Email: tvlobith1968@gmail.com