Lidmaatschap en contributie

Aanmelden nieuw lidmaatschap

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in de kantine of hieronder te downloaden.

 

Het volledig ingevulde machtigingsformulier met een recente pasfoto inleveren bij de leden administrateur Peter Blom. Het ingevulde formulier met gescande pasfoto mailen naar p.blom332@upcmail.nl of inleveren in de brievenbus bij T.V. Lobith.

 

In het aanmeldjaar wordt de contributie door het bestuur naar rato vastgesteld en dient dan, inclusief het inschrijfgeld van € 7,50 voor senioren en eventueel € 10,- voor sleutelborg, te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL36 RABO 0327 9212 93 t.n.v. TV Lobith. Vanaf het 2e jaar wordt de contributie automatisch geïncasseerd.

 

Na betaling van de contributie ontvangt u een door de KNLTB aangemaakte ledenpas met bondsnummer, waarmee u een tennisbaan kunt afhangen. Met dit pasje kunt u ook deelnemen aan competities en toernooien. Deze ledenpas blijft geldig zolang u lid blijft van TVLobith.

 

Tevens krijg je, indien gewenst, een sleutel waarmee het toegangshek en de kantine kan worden geopend. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de sleutel te worden ingeleverd en ontvang je de borg van € 10,- terug.


Download
Aanmeldformulier lidmaatschap TV Lobith
Downloaden, invullen, pasfoto bijvoegen en inleveren bij ledenadministratie.
Aanmeldformulier T.V. Lobith.docx
Microsoft Word document 37.5 KB

Zomerlid

Steeds vaker kregen we vragen over de mogelijkheid tot tennissen tijdens de zomerperiode. Veel sportverenigingen liggen in de maanden juni/juli en augustus stil terwijl er tijdens deze maanden wel volop getennist kan worden. TVLobith biedt daarom sporters de mogelijkheid van een zomer lidmaatschap, zodat ze hun conditie op peil kunnen houden en tevens kennis kunnen maken met de mooie tennissport. Voor € 45, - mag je dan in de maanden juni, juli en augustus tennissen bij onze vereniging. Uiteraard wel volgens de regels van onze vereniging (zie website).

 

Aanmeldformulieren voor het zomerlidmaatschap zijn te verkrijgen in de kantine of hieronder te downloaden. Na invulling het formulier inleveren bij de ledenadministratie of mailen naar p.blom332@upcmail.nl . Op het formulier ook aangeven of je een sleutel van het toegangshek/kantine wilt hebben. Borg voor de sleutel bedraagt € 10, -. De sleutel afgifte wordt verzorgd door de ledenadministratie.

Het contributiebedrag van € 45- alsmede de sleutelborg van € 10,- (indien gewenst) graag gelijktijdig overmaken naar bankrekeningnummer NL36 RABO 0327 9212 93 t.n.v. TVLobith.

 

Na aanmelding en betaling krijg je een zomerpasje, alleen geldig voor de maanden juni, juli en augustus. Dit is geen KNLTB bondspasje en alleen te gebruiken voor het afhangen van een baan. Je kunt er dus geen competitie en/of toernooien in bondsverband mee spelen. Na afloop van het zomerlidmaatschap moet je de sleutel weer inleveren, waarna je de borg van 10 euro terugkrijgt.


Download
Aanmeldformulier Zomerlid
Aanmeldformulier zomerlid T.V. Lobith.d
Microsoft Word document 35.0 KB

Contributie

Het bestuur stelt in een Algemene Ledenvergadering de contributie voor het seizoen vast. De contributie wordt, m.u.v. het jaar van aanmelden, via een automatische incasso geïnd. Het incasso wordt in het voorjaar afgeschreven. In uitzonderingsgevallen krijgt u een contributiebrief met het verzoek het verschuldigde lidmaatschapsbedrag zo snel mogelijk over te maken. Bij niet tijdig betalen vervalt uw lidmaatschap en wordt u afgemeld bij bond. Nieuwe seniorleden betalen bij aanmelding eenmalig inschrijfgeld.

 

 

Tarieven lidmaatschap

 

Junioren tot 12 jaar

speciale actie: Lidmaatschap is gratis, lessen zijn dan wel verplicht.

Junioren tussen 12-18 jaar

€ 65,-

Leden vanaf 18 jaar

€ 140,-

Zomerlidmaatschap (juni, juli, augustus

€ 45,- (geen bondspasje)

Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 7,50

Introducee

€ 5,00 per keer (max. 5 keer)

 


Introductie niet-leden

Leden van TV Lobith hebben de mogelijkheid niet-leden te introduceren. Deze introductie is beperkt tot 5 x dezelfde persoon in een seizoen. Bijzondere situaties kunnen altijd voorgelegd worden aan het bestuur. Introducékaarten zijn verkrijgbaar in de kantine en kosten € 5,00 per persoon meespelend met een lid van de vereniging.

 

Vul voordat je gaat spelen hang je de introducékaart op het afhangbord.

 

Niet leden die eens willen spelen kunnen de sleutel van het toegangshek opvragen bij Karen Bijland (zie contactpagina) tegen betaling van € 4,- per persoon.

 

Kort-seizoen leden

Als je ergens in het tennisseizoen lid wordt of het lidmaatschap opzegt, bepaalt het bestuur in een bestuursvergadering de hoogte van de contributie. 

 

Opzeggen lidmaatschap

Als je om welke reden dan ook, het lidmaatschap wilt opzeggen,  moet U de ledenadministratie daarvan schriftelijk op te hoogte stellen. Afmelden per e-mail naar p.blom332@upcmail.nl kan ook. We vragen de leden nadrukkelijk om zich uiterlijk 15 januari af te melden, dit omdat na januari de bondsbijdrage voor de aangemelde leden door de KNLTB worden geïnd. Degene die dus zijn lidmaatschap wil opzeggen zonder verdere kosten, zal dit vòòr 15 januari moeten melden bij de ledenadministrateur. Na 15 januari afmelden kan uiteraard ook, maar dan brengen we € 30, - administratiekosten in rekening. Vindt de afmelding plaats na 1 april, dan wordt het contributiebedrag niet teruggegeven.

 

 


TV Lobith wordt gesponsord door:


Tennisvereniging Lobith    

Tennisbaan & Clubgebouw:

 

Hertog Eduardstraat 1

6915 XS  Lobith

Email: tvlobith1968@gmail.com